Hogyan támogathatjuk a TAO pályázaton keresztül a Fortuna SC-t?

0
995

Közel 16 millió forintot is jelenthet a Fortuna SC-nek, hogy nyertek a TAO pályázaton. Ez azonban nem közvetlen készpénzt jelent, hanem jogot arra, hogy az egyesületet támogatni szándékozó, a szabályoknak megfelelő vállalkozások társasági adójából, maximálisan 16 millió forint támogatást érvényesíthessen. Ez azt jelenti, hogy a velük szerződő cégek a társasági adójuk egy részét nem az államnak fizetik be, hanem a Fortuna SC-nek adják. A TAO-támogatás tehát olyasmi, mint a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása. Annak, aki adja, nem kerül semmibe, a kismarosi sportéletnek viszont komoly lehetőséget és előrelépést jelent. Sőt, megéri támogatni a sportot, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt, továbbá adóalap kedvezményt is kapnak. A december 20-ig kötelezően befizetendő TAO előlegből levonható a támogatás összege, így azt az államnak be sem kell fizetni, és a támogatott is így tudja leghamarabb felhasználni. Arra biztatjuk a szándékukban eltökélt vállalkozókat, keressék bátran a Fortuna SC képviselőit, erősítsék a helyi csapatot. Az alábbiakban összeszedtük a szükséges információkat mindehhez.

Információ: Csillag János 06-20-994-8105

E-mail cím: csillagjanos75@gmail.com

Együttműködési megállapodás – Word formátumban letölthető.

 

Jogszabályi háttér

A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt. Ez lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a 2011. július 1-jén megjelent kormányrendelet tartalmazza.

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

107/2011 (VI. 30.) Kormány rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást, melynek összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így nem növeli meg a társasági adó alapját.

Érdemes támogatni!

Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:

– a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
– a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,
– kiegészítő támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalap csökkenésből származó megtakarítás 75 %-áig.

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

A támogatás menete

1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása

A támogatásra jogosult szervezet első lépésben sportfejlesztési programot nyújt be a szövetséghez (MLSZ), amely a következő sportévben végrehajtani kívánt programot mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel. E programot az MLSZ – mint hatóság – bírálja el. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a megszerezhető támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás jogcímétől függően. A Kismarosi Fortuna SC ezen a pályázaton nyert jogosultságot, közel 16 millió forintnyi támogatásra.

2. lépés: Támogató keresése

Következő lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a sportszervezet támogatási igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is.

3. lépés: Támogatás átutalása

A támogató a kiállított támogatási igazolás alapján teljesíti a támogatás utalását.

4. lépés: Adókedvezmény

A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetőség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

A támogatás felhasználása

A támogatást a támogatott szervezet csak meghatározott területek fejlesztésére használhatja fel:

– utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
– versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
– személyi jellegű ráfordításokra,
– tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
– képzéssel összefüggő feladatokra.

Fontos tudni, hogy a TAO-támogatás nem szponzoráció: nem adható érte ellenszolgáltatás (pl. reklámfelület)!

 

Alább két dokumentum olvasható a cikkben, amelyekből kiderülnek a támogatás szabályai, ezek letölthető pdf dokumentumként is elérhetőek.:

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

 

 

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról
A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai
(rendelkezés az adóról)

I. Jogszabályi háttér

Az Országgyűlés 2014. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvényt, amely a Tao. tv-ben 24/A. § („Rendelkezés az adóról”) és a 24/B. §-sal („Adófelajánlás esetén járó jóváírás”) egy új jogintézményt iktat be.
A „Rendelkezés az adóról” fejezet szabályai 2015. január 1-jével lépnek hatályba.

II. A jogszabály változás lényege, újdonsága

A Tao. tv. 22/C. § szerinti adókedvezmény rendszere változatlanul fennáll.
A támogató az őt terhelő 2015. adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről valamely kedvezményezett célra felajánlást tehet, amelyet – bizonyos feltételek fennállása esetén – az adóhatóság utal át a kedvezményezett részére. Az támogatót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás a támogató társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként.
Az adójóváírás egyéb bevételként kerül könyvelésre.

III. A kedvezményezett célok

A támogató például a labdarúgás sportág vonatkozásában, mint kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatás) tehet ilyen felajánlást. Felajánlás történhet bármely kedvezményezett célra, továbbá – labdarúgás sportág támogatására történő felajánlás esetén – a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés szerinti támogatási jogcímek között megosztva is lehet rendelkezni.
Ugyanazon adóév tekintetében a 22/C. § (2) bekezdésében meghatározott adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti felajánlással és a 24/B. § szerinti jóváírással.
Ha a támogató az adóévben felajánlást tesz és támogatást is nyújt, akkor annak nincs akadálya, hogy az adózó abban az adóévben, amelyben felajánlást nem tesz vagy jóváírásban nem részesül, igénybe vegye az adókedvezmény fennmaradó összegét az adókedvezmény igénybevételére nyitva álló határidőre is figyelemmel. Ebben az esetben a másik lehetőség az, hogy adókedvezményt a támogatásának az átutalása adóévében nem érvényesít, azzal majd a későbbi adóévekben él.
A támogató a kedvezményezett célra történő felajánlásáért a kedvezményezett szervezet részéről – fő szabály szerint – ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.

IV. Felajánlás az adóelőleg terhére

A támogató rendelkezhet az egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége legfeljebb 50 százalékának megfelelő részéről.
A rendelkező nyilatkozat kizárólag elektronikus úton, az adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon (15RENDNY jelű nyomtatvány) tehető meg az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig. A külön nyomtatványon fel kell tüntetni a kedvezményezett szervezet nevét, adószámát, bankszámlaszámát, az egyes adóelőlegek terhére felajánlott összeget, az igazolást kiállító szervezet elnevezését, az igazolás keltét és azonosítóját.
A rendelkező nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy a támogatónak az adóelőleg-nyilatkozat időpontjában ne legyen 100 ezer forintot meghaladó összegű, az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása.

A 2015. adóévi az adóelőleg-kötelezettség tekintetében az adóelőleg-kötelezettség esedékességének napjáig benyújtott rendelkező nyilatkozatban rendelkezhet.
A támogató az adóelőleg-nyilatkozatát módosíthatja, egy adóévben összesen legfeljebb öt alkalommal, a soron következő adóelőlegekre tekintettel. A módosítást a támogató a havi vagy negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő utolsó napjáig az adóhatóság által rendszeresített, már említett külön nyomtatványon, elektronikus úton teheti meg. A módosítás érvényességének feltétele, hogy a támogató az igazolást az adóhatóságnak – a nyilatkozat megtételével egyidejűleg – benyújtsa. A módosítás nem érintheti azon adóelőlegeket, amelyek megfizetésére előírt határidő már letelt; azaz módosítani kizárólag csak a módosítást követően esedékes adóelőleg(ek) terhére tett felajánlást lehet.

V. Felajánlás adóelőleg-kiegészítés és az adó terhére

Amennyiben a támogató az adóelőlegek terhére rendelkező nyilatkozatot nem tett, vagy a felajánlott és az adóhatóság által kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el a fizetendő adó összegének 80 százalékát, a támogató
– a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig ezen bevallásában és/vagy
– a társaságiadó-bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a társaságiadó-bevallásában rendelkezhet a kedvezményezett célra történő felajánlásról.
E rendelkező nyilatkozat(ok) az érintett bevallás benyújtását követően nem módosítható(k).

VI. Az igazolás

Az adóhatóság átutalásához szükséges, hogy a támogató rendelkezzen a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással, és annak egy példányát az adóhatóságnak megküldje. Az igazolást labdarúgás sportág támogatása esetén, ha a támogatás kedvezményezettje amatőr sportszervezet, vagy hivatásos sportszervezet, vagy közhasznú alapítvány, akkor az országos sportági szakszövetség állítja ki. Ebben nincs változás.

VII. Az átutalás

Az átutalás abban az esetben teljesíthető, ha
– az igazolásokat az adóelőleg-nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg, az adóelőleg-kiegészítés, illetve az adó terhére történő felajánlások esetén legkésőbb az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésének időpontjáig, vagy az éves adóbevallás benyújtásáig kézhez kapja, és
– a támogató, továbbá a felajánlás kedvezményezettjének állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutaláskor nem haladja meg a 100 ezer forintot, és
– a támogató a bevallását határidőben benyújtotta, és
– a támogató a bevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget megfizette, és
– a támogatónak az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlása együttesen nem haladja meg a 80 százalékos korlátot.

Az adóhatóság az átutalását a következők szerinti határidőben teljesíti:
– adóelőleg-felajánlás esetén a havonta, illetve negyedévente fizetendő adóelőleg legfeljebb 50 százalékát a havonta, illetve a negyedévente teljesítendő kötelezettség teljesítését (megfizetését) követő 15 munkanapon belül,
– az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlás esetén az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló (1501. számú) bevallás, illetve az éves adóbevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül.
Labdarúgás sportág támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék) 86,5 százalékát a nyilatkozat(ok)ban megjelölt kedvezményezett, 12,5 százalékát a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja, 1 százalékának 1/3-ad részét az EMMI, 1 százalékának 2/3 részét az érintett országos sportági szakszövetség részére átutalja.

VIII. A jóváírás

Az adóhatóság által a kedvezményezettnek átutalt összegre tekintettel az támogatót jóváírás illeti meg. A jóváírás összege az adóelőleg-felajánlás és adóelőleg-kiegészítésből átutalt felajánlás összegének 7,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka, valamint az éves adó terhére tett felajánlás átutalt összegének 2,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka.
A jóváírás napja az éves adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja, azaz első ízben 2016. július 1-je. A jóváírásra akként kerül sor, hogy annak összegét az adóhatóság a támogató társasági adófolyószámláján külön csökkentő tételként kimutatja.

IX. A „túlutalás”

Amennyiben az adóhatóság által az adóévre vonatkozóan a „80 százalékos korlátot” meghaladó mértékű átutalás történt [túlutalás], akkor a 80 százalékot meghaladó részt a rendelkező nyilatkozat megtétele adóévét követő adóév(ek)re felajánlott összegnek kell tekinteni. Ilyenkor a támogató a következő adóév(ek)ben – az éves adóbevallásban megállapított 2015. adóévi fizetendő adó ismeretében, a 2016. év második félévétől – a túlutalás teljes összegének figyelembevételét követően tehet újabb nyilatkozatot.
A túlutalásnak megfelelő összeg erejéig a támogató nem rendelkezhet, vagyis arról rendelkező nyilatkozatot „ismételten” nem tehet, de azt – túlfizetés címén – nem is igényelheti vissza, illetve nem vezettetheti át más adónemre sem. Az adóhatóság pedig a túlutalás összegét megfizetett adóelőlegként – a soron következő adóelőlegek összegében – veszi figyelembe.

X. Speciális szabályok

Labdarúgás sportág támogatása esetében a rendelkező nyilatkozat(ok)ban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, amelyről a támogató és a támogatott szervezet támogatási, vagy szponzori szerződést köt. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja – a támogató döntése szerint – vagy a felajánlásban részesített országos sportági szakszövetség, vagy a sportszervezet, közhasznú alapítvány. Amennyiben a felek a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról támogatási szerződést kötnek, úgy a támogató a kedvezményezett szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult. Amennyiben azonban a felek a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szponzori szerződés keretében állapodnak meg, úgy a támogató ellenszolgáltatásra jogosult. Ebben az esetben a 12,5 százaléknak megfelelő összegű kiegészítő sportfejlesztési támogatás – általános forgalmi adó-köteles ügylet esetén – az általános forgalmi adó nélküli (nettó) értéket jelöli. Az adóhatóság az átutalandó összeg 1 százalékát – annak 1/3-ad részét az EMMI által közzétett fizetési számlára, 2/3-ad részét az érintett országos sportági szakszövetség által közzétett fizetési számlára – átutalja.

XI. Gyakorlati útmutató a 24/A. § szerinti igazoláshoz

Az elektronikus kérelmi rendszerben a „Támogatási igazolások”, majd az „új igazolási kérelem létrehozása” menüpontra kattintva indíthatja el az igazolási kérelem benyújtásának a folyamatát.
Első lépésként ki kell választani, hogy támogatási igazolási (22/C. §) vagy igazolási (24/A. §) kérelmet kíván benyújtani.
Támogatási igazolási (22/C. §) kérelem választása esetén a kitöltési folyamatban az eddigiekhez képest változás nincs.
Igazolási (24/A. §) kérelem választása esetén meg kell adni, hogy összesen (kiegészítő támogatással együtt) mennyi támogatást kíván felajánlani a támogató szervezet, amelyből a rendszer kiszámítja, hogy az igazolási kérelembe mennyi összeget írhat be az egyes jogcímek vonatkozásában.
A kérelmi folyamat a továbbiakban megegyezik a támogatási igazolási kérelem folyamatával. A benyújtott igazolási kérelmek táblázatában a rendszer egy külön oszlopban feltünteti, hogy az adott kérelem a 22/C. § vagy a 24/A. § szerinti kérelemnek minősül.

 

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról (adó-felajánlás) intézménye egy, az eddigiektől eltérő módon biztosít lehetőséget a társasági adóalanyok számára a sport és a kultúra támogatására. Az új szabályokat első alkalommal a 2015. adóévre vonatkozóan lehet alkalmazni. Amennyiben az adózó – élve a lehetőséggel – az őt terhelő 2015. adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a Tao. tv. szerinti kedvezményezett célra felajánlást tesz, úgy annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását – a feltételek fennállása esetén – az adóhatóság teljesíti. Az adózót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás az adózó társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként.

Az adózó az adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget, az említett fizetési kötelezettségek teljesítése alól a rendelkező nyilatkozat(ok) megtétele esetén sem mentesül.

Az adózó az alábbi kedvezményezett célokra tehet felajánlást:
a) filmalkotás támogatására,
b) előadó-művészeti szervezet támogatására,
c) látvány-csapatsport támogatására (jogcímenkénti részletezésben).

Felajánlás történhet bármely kedvezményezett célra (az egyes kedvezményezett célok között megosztva is), továbbá – látvány-csapatsport támogatására történő felajánlás esetén – a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés szerinti támogatási jogcímek között megosztva is lehet rendelkezni. Ez a „kombinált” rendelkezési lehetőség vonatkozik az adóelőleg-kötelezettség terhére tett nyilatkozat módosítására is.

Az adózó a kedvezményezett célra történő felajánlásáért a kedvezményezett szervezet részéről – főszabály szerint – ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Amennyiben az ilyen megállapodás alapján – bármely kedvezményezett célra – felajánlott összeg az adóhatóság részéről átutalásra kerül, úgy
– a felajánlás kedvezményezettje köteles azt az adóhatóság által kezelt elkülönített számlára visszautalni (a felajánlást tett adózó azonosítására szolgáló adatok feltüntetésével),
– az adózó pedig nem jogosult a jóváírásra.

A továbbiakban példaként említett esetek a naptári éves adózókra vonatkozóan kerülnek ismertetésre, amelyek értelemszerűen irányadóak a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózókra is.

1. Igazolás

A felajánlás alapján teljesített átutaláshoz – az alábbiak szerint – szükséges6, hogy az adózó rendelkezzen a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással és annak egy példányát az adóhatóságnak megküldje. Az igazolást
– filmalkotás támogatása esetén az adózó és a kedvezményezett szervezet együttes kérelmére a mozgókép-szakmai hatóság [Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH)],
– előadó-művészeti szervezet támogatása esetén az adózó és az előadó-művészeti szervezet együttes kérelmére az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv [Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda (NKA Igazgatósága)],
– látvány-csapatsport támogatása esetén
– ha a támogatás kedvezményezettje az országos sportági szakszövetség, vagy a Magyar Olimpiai Bizottság [MOB], akkor az adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter,
– ha a támogatás kedvezményezettje amatőr sportszervezet (ideértve a sportiskolát is), vagy hivatásos sportszervezet, vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor az adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére az országos sportági szakszövetség
állítja ki a rá irányadó szabályok szerint.

2. A rendelkező nyilatkozat megtétele

Az adózónak nyilatkozattételre három ütemben van lehetősége:
– az adóelőleg,
– az adóelőleg-kiegészítés, valamint
– az adó
tekintetében.

2.1. Felajánlás az adóelőleg terhére

Az adózó rendelkezhet a Tao. tv. 26. § (2) és (8) bekezdése szerint megállapított egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége legfeljebb 50 százalékának megfelelő része felajánlásáról.
Ennek megfelelően az adózó a 2015. adóévre – tipikus esetben a 1329. és a 1429. számú bevallásban – bevallott adóelőlegek 50 százalékos mértékéig tehet felajánlást. A felajánlás során – ezen 50 százalékos mértéken belül – nem feltétlenül azonos összegekről lehet csak rendelkezni, illetve nem kötelező valamennyi adóelőleg-kötelezettség terhére felajánlást tenni.

Például: az adózó a 1329. számú bevallásában a 2015. év első félévére 6 x 200 ezer forint, valamint a 1429. számú bevallásában a 2015. év második félévére 6 x 300 ezer forint bevallott adóelőleg alapján rendelkezhet úgy, hogy a 2015. év első hat hónapjára a 100 ezer forint/hó összegen, a 2015. év második félévének hat hónapjára a 150 ezer forint/hó összegen belül különböző mértékeket jelöl.

A rendelkező nyilatkozat kizárólag elektronikus úton, az adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon (a 15RENDNY jelű nyomtatványon) tehető meg – főszabály szerint – az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig. A külön nyomtatványon fel kell tüntetni a kedvezményezett szervezet nevét, adószámát, bankszámlaszámát, az egyes adóelőlegek terhére felajánlott összeget, az igazolást kiállító szervezet elnevezését, az igazolás keltét és azonosítóját (például iktatószámát vagy más azonosító számát, sorszámát). A 15RENDNY jelű nyomtatványon az értékadatokat forintban (nem pedig ezer forintban) kell feltüntetni.

Az említett főszabálytól eltérően, a 2015. adóévi olyan adóelőleg-kötelezettség tekintetében, amelynek bevallási kötelezettsége, illetve bevallása 2015. január 1-je előtti időpontra esik, az adózó az adóelőleg-kötelezettség esedékességének napjáig benyújtott rendelkező nyilatkozatban tehet felajánlást.

Például: a 1329. számú bevallásban a 2015. adóév első félévére vonatkozóan bevallott adóelőlegek 50 százalékos mértékéig az adózó – havonkénti adóelőleg-gyakoriság esetén – 2015. január 1. és január 20. között, illetve bármely hónapra (januártól júniusig) vonatkozóan az adott hónap 20-áig, negyedévenkénti adóelőleg-gyakoriság esetén pedig az I. negyedév tekintetében 2015. január 1.-2015. április 20. között, a II. negyedév tekintetében 2015. január 1.-2015. július 20. között benyújtott nyilatkozatban rendelkezhet. Az ezt követő, 2015. július hónaptól bevallott adóelőlegek terhére – a főszabály szerint – az adott hónapot megelőző hónap utolsó napjáig, illetve például a III. negyedév tekintetében 2015. június 30-áig tehető nyilatkozat. Annak sincs akadálya, hogy az adózó egyidejűleg több bevallott adóelőlege terhére is, vagy akár például 2015. január 20-án a 2015. adóév valamennyi adóelőleg-időszakára vonatkozóan megtegye rendelkezését.

A rendelkező nyilatkozat alapján történő átutalás feltétele, hogy az adózó a Tao. tv. 24/A. § (16)-(21) bekezdése szerint kiállított igazolást a nyilatkozat benyújtásáig az adóhatóság rendelkezésére bocsássa.

Ha az adózó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az átutalás nem teljesíthető, kivéve abban az esetben, ha az adózó egyidejűleg több adóelőlege vonatkozásában tett rendelkező nyilatkozatot, amely esetben az igazolást kizárólag a benyújtását követően esedékes átutalás(ok)nál lehet figyelembe venni (ld.: 3. pont).

Az adózó az adóelőleg terhére tett felajánlását (adóelőleg-nyilatkozatát) módosíthatja, egy adóévben összesen legfeljebb öt alkalommal, a soron következő adóelőlegekre tekintettel. Az adóelőleg-nyilatkozat adóévenként maximum öt alkalommal történő módosítása azt jelenti, hogy – függetlenül a rendelkező nyilatkozat(ok) számától – az adózó legfeljebb öt esetben élhet a nyilatkozat valamely adatának megváltoztatásával. A módosítást az adózó a havi vagy negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő utolsó napjáig az adóhatóság által rendszeresített, már említett külön nyomtatványon, elektronikus úton teheti meg. A módosítás érvényességének feltétele12, hogy az adózó az igazolást az adóhatóságnak – a nyilatkozat megtételéig – benyújtsa13. Amennyiben az adózó a valamely időszakra vonatkozóan tett eredeti felajánlása összegét kívánja módosítani, az – a „soron következő” szóhasználatra tekintettel – nem érintheti azon adóelőlegeket, amelyek megfizetésére előírt határidő már letelt; azaz módosítani kizárólag csak a módosítást követően esedékes adóelőleg(ek) terhére tett felajánlást lehet.

Például: egy havi adóelőleg-fizetésre kötelezett adózónak a 2015. március 10-én benyújtott rendelkező nyilatkozatában a március hónapra szerepeltetett 100 ezer forint felajánlása a 2015. március 20-áig benyújtott módosító nyilatkozattal változtatható meg 120 ezer forintra (ha az 50 százalékos korlátba ez is belefér). Hasonló a helyzet, ha a rendelkező nyilatkozatban „előre” több időszakra vonatkozóan is történt felajánlás, azonban az adóévenként – első ízben a 2015. adóév tekintetében – összesen legfeljebb öt módosítási lehetőség ez esetben sem léphető túl.

Például, ha az adózó a 2015. január 17-én benyújtott rendelkező nyilatkozatában a 2015. év első félévének 6 hónapjára 6 x 100 ezer forint felajánlást tett, akkor a 2015. március 16-án (20-áig) benyújtott módosító nyilatkozata alapján a 120 ezer forintot a szándéka szerinti, de leghamarabb a március hónapra bevallott adóelőlege terhére teljesítendő átutalás során veszi figyelembe az adóhatóság. Ha az adózó 2015. március 21-én újabb (második) módosító nyilatkozatot nyújt be, annak alapján módosíthatja az április hónapra tett rendelkezését, vagy módosíthatja egy – soron következő – későbbi, például a 2015. május hónapi 100 ezer forintot (szándékát a módosítás megtételéig benyújtott igazolás támasztja alá). A „visszamenőleges” módosítás azonban egyik esetben sem értelmezhető.

Az adóelőleg-nyilatkozat, illetve esetleges módosítása érvényességének feltétele, hogy az adózónak azok megtétele időpontjában ne legyen 100 ezer forintot meghaladó összegű az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása. A rendelkező nyilatkozatok szerinti felajánlások összegét az adóhatóság meghatározott feltételek fennállása esetén utalja át a kedvezményezett(ek)nek [ld.: 3. pont].

2.2. Felajánlás az adóelőleg-kiegészítés, az adó terhére

Amennyiben az adózó a bevallott adóelőlegek terhére rendelkező nyilatkozatot nem tett, vagy a felajánlott és az adóhatóság által kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el az adózó által a Tao. tv. 24. §-a szerinti fizetendő adó összegének 80 százalékát, az adózó
– a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig ezen bevallásában [1501. számú bevallás], és/vagy
– a társaságiadó-bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a társaságiadó-bevallásában [éves adóbevallás]
rendelkezhet – többek között – a kedvezményezett szervezet(ek) nevének és adószámának megjelölésével a még fel nem ajánlott adóelőlegének, fizetendő adójának a kedvezményezett célra történő felajánlásáról, azzal, hogy az így (az előzőek szerint) tett rendelkezéssel az adóévben összesen felajánlott összeg nem haladhatja meg a Tao. tv. 24. §-a szerint fizetendő adó összegének 80 százalékát.

A Tao. tv. 24. §-a szerinti fizetendő adó: a 19. § szerint (10/19 százalékos mértékkel) megállapított társasági adó, csökkentve az adókedvezményekkel és a külföldön megfizetett15 társasági adóval (annak megfelelő jövedelemadóval).

Az adóelőleg-kiegészítés, illetve az adó terhére történő felajánlás érvényességének feltétele, hogy az adózónak ezen nyilatkozat(ok) megtétele időpontjában ne legyen 100 ezer forintot meghaladó összegű az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása.

A rendelkező nyilatkozat(ok) alapján történő átutalás feltétele, hogy az adózó a Tao. tv. 24/A. § (16)-(21) bekezdés szerint kiállított igazolást legkésőbb az adóelőleg-kiegészítés teljesítésének időpontjáig (2015. december 21-éig), vagy az éves adóbevallás benyújtásáig az adóhatóság rendelkezésére bocsássa.
A Tao. tv. szerinti szabályozás kizárólag csak a 2.1. pont szerinti, az adóelőleg terhére tett felajánlás módosítását teszi lehetővé.

2.2.1. Felajánlás az adóelőleg-kiegészítés terhére

Abban az esetben, ha az adózó által a 2.1. pont szerint az adóelőleg terhére felajánlott és átutalt összeg kevesebb, mint a Tao. tv. 24. §-a szerinti fizetendő adó összegének 80 százaléka [„80 százalékos korlát”], vagy 2.1. pont szerinti felajánlás nem történt, úgy az adózó a 1501. számú bevallásában a – feltöltési kötelezettség teljesítésére előírt – december 20-i határidőig (újabb) rendelkezést tehet. Ha a 2.1. pont szerint felajánlott és átutalt összeg meghaladja – az adózó számításai szerinti – 80 százalékos korlátot, úgy bevallásában további felajánlást nem tehet.
Például: az adózó a 2015. adóévre bevallott 22.000 ezer forint adóelőleg-kötelezettsége 50 százalékáról, azaz 11.000 ezer forintról rendelkezett a 2.1. pont alapján, amely összeget az adóhatóság – a feltételek teljesülése miatt – át is utalt a kedvezményezett(ek) részére. Ha az adózó 20.000 ezer forint várható 2015. adóévi fizetendő adóval kalkulál, akkor a 1501. számú bevallásában maximum [(20.000 x 80%) – 11.000] 5.000 ezer forintról tehet felajánlást. [Felajánlása nincs összefüggésben a feltöltési kötelezettség teljesítésével, hiszen az év során már megfizetett 22.000 ezer forint adóelőleget (2.000 ezer forint „túlfizetése” van), ezért december 20-án – a várható adóra tekintettel – adóelőleg-kiegészítést nem fizet.]

2.2.2. Felajánlás az adó terhére

A 2.1. pont, illetve a 2.2.1. pont szerinti nyilatkozat(ok) hiányában, továbbá abban az esetben, ha az adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés terhére felajánlott és átutalt összeg nem éri el a „80 százalékos korlátot”, az adózó ezúttal az éves adóbevallásában18, a bevallás benyújtási határidejéig is tehet nyilatkozatot az említett korlátot meg nem haladó mértékben. Ez azt is jelenti, hogy ha az adózó adóelőleg, valamint adóelőleg-kiegészítés terhére tett felajánlása együttesen kimeríti a „80 százalékos korlátot”, további felajánlásra (az éves adóbevallásban) nincs mód.
Például, ha az előző példa szerinti adózónak a 2015. adóévi 2.1. pont szerinti 11.000 ezer forint, továbbá a 2.2.1. pont szerinti 5.000 ezer forint felajánlása mellett az éves ténylegesen fizetendő adója 15.000 ezer forint lesz, úgy a 1529. számú bevallásában – 2016. május 31-éig – már nem tehet felajánlást, hiszen az adóév során tett felajánlásai (16.000 ezer forint) meghaladják a (15.000 ezer x 80%) 12.000 ezer forintot. (Az adóhatóság által jogszerűen átutalt 16.000 ezer forint a kedvezményezetteknél marad.)

2.3. A látvány-csapatsport céljára történő felajánlás speciális szabályai

A látvány-csapatsport támogatása esetében a 2.1. és a 2.2. pont szerinti rendelkező nyilatkozat(ok)ban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az adózó és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet támogatási, vagy szponzori szerződést köt. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja – az adózó döntése szerint – vagy a felajánlásban részesített országos sportági szakszövetség, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet (sportiskola), látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, vagy a MOB. A jogosult részére az átutalást az adóhatóság a 3. pont alatt részletezett határidőben teljesíti.
A felajánláshoz kapcsolódó kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén nem értelmezhető az annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül az adóhatóság részére teljesítendő bejelentési kötelezettség (nincs SPORTBEJ nyomtatvány).

Az ilyen (12,5%-os mértékű) kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegére továbbá nem értelmezhető a Tao. tv. 3. számú melléklet A) részének 12. pontjában – a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás címén – előírt adózás előtti eredmény-növelés sem.

További különbség, hogy az adó-felajánláshoz kapcsolódó kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén nincs olyan előírás, amely szerint a felajánlás teljesítésének feltétele lenne a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása (miután mindkét jogcímen az adóhatóság utal). Tekintve, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szóló szerződést az adóhatósághoz nem kell megküldeni, ezért azon „automatizmus” működik, hogy az adózó nyilatkozatában, illetve a bevallásában – döntése szerint – megjelölt szerv részére történik az átutalás (de nem több, mint a rendelkezett összeg 12,5 százaléka).

Amennyiben a felek a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról támogatási szerződést kötnek, úgy az adózó a kedvezményezett szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult.
Amennyiben azonban a felek a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szponzori szerződés keretében állapodnak meg, úgy az adózó ellenszolgáltatásra jogosult. Ebben az esetben a 12,5 százaléknak megfelelő összegű kiegészítő sportfejlesztési támogatás – általános forgalmi adó-köteles ügylet esetén – az általános forgalmi adó nélküli (nettó) értéket jelenti.

Például: az adózó a 2.1. pont szerinti, 2015. szeptember 8-án benyújtott nyilatkozatában az októbertől decemberig tartó hónapokra bevallott adóelőlegei terhére 12.000 ezer forint felajánlásáról rendelkezett egy labdarúgó sportegyesület részére. Ezen sportegyesülettel 2015. szeptemberében szponzori szerződést kötött, amelynek keretében – a felajánlott összeg 12,5 százalékának megfelelő – 1.500 ezer forint + áfa összegben állapodtak meg. Az adózó a 1501. számú bevallásában és az éves adóbevallásában további felajánlást nem tett, mivel a „80 százalékos korlátot” már az adóelőleg-felajánlásával túllépte. Az adóhatóság által a 3 hónap alatt átutalt (12.000 ezer forint x 12,5%) 1.500 ezer forint szponzori szerződés szerinti összeg utáni általános forgalmi adót az adózó az egyesület részére közvetlenül fizeti meg.

Az adóhatóság a látvány-csapatsport céljára történő felajánlás esetében az adózó által felajánlott, a kedvezményezett célra átutalandó összeg kiegészítő sportfejlesztési támogatással csökkentett összegének 1 százalékát – annak 1/3-ad részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által közzétett fizetési számlára, 2/3-ad részét az érintett országos sportági szakszövetség által közzétett fizetési számlára – a 3. pont alatt részletezett 15 munkanapon belüli határidőben átutalja.

3. Átutalás a kedvezményezett(ek) részére

Az adóhatóság a 2.1. és a 2.2. pont szerinti rendelkező nyilatkozato(ka)t, az adózó felajánlásra való jogosultságát és az átutalás feltételeként előírtakat megvizsgálja. Ezt követően az adóhatóság az átutalást abban az esetben teljesíti, ha
– a kedvezményezett célokhoz kapcsolódóan kiállított igazolásokat24 az adóelőleg-nyilatkozat benyújtásáig, az adóelőleg-kiegészítés, illetve az adó terhére történő felajánlások esetén legkésőbb az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésének időpontjáig, vagy az éves adóbevallás benyújtásáig kézhez kapja, és

– az adózó, továbbá a felajánlás kedvezményezettjének állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem haladja meg a 100 ezer forintot, és
– az adózó a vonatkozó bevallását határidőben benyújtotta, és
– az adózó a vonatkozó bevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget megfizette, és
– az adózó az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlásával a teljes adóévi felajánlások összege nem haladja meg a „80 százalékos korlátot”.

A fenti feltételek teljesülése esetén az adóhatóság az átutalását a következők szerinti határidőben teljesíti:
– adóelőleg-felajánlás esetén a havonta, illetve negyedévente fizetendő adóelőleg legfeljebb 50 százalékát a havonta, illetve a negyedévente teljesítendő kötelezettség teljesítését (megfizetését) követő 15 munkanapon belül,
– az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlás esetén az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló (1501. számú) bevallás, illetve az éves adóbevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül.

Filmalkotás, illetve előadó-művészeti szervezet támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg egészét (100 százalékát) a nyilatkozat(ok)ban megjelölt kedvezményezett részére utalja át.
Látvány-csapatsport támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék)
– 87,5 százalékának a nyilatkozat(ok)hoz csatolt igazolás(ok) szerinti
– 99 százalékát a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett,
– 1 százalékának 1/3-ad részét az EMMI,
– 1 százalékának 2/3-ad részét az érintett országos sportági szakszövetség,
– 12,5 százalékát a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja részére átutalja.

Az adóhatóság az előzőek szerinti átutalások megtörténtéről és azok összegéről az adózót és az igazolást kiállító szervezet(ek)et az átutalást követő 15 napon belül tájékoztatja28. Amennyiben az átutalás bármely okból nem teljesíthető (pl. köztartozás miatt a felajánlás érvénytelen, vagy a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó bevallás késedelmesen került benyújtásra, stb.), az ezzel kapcsolatos döntést kizárólag az érintett adózóval közli az adóhatóság.

Amennyiben az adóhatóság határozata vagy az adózó önellenőrzése eredményeképpen a fizetendő adó „80 százalékos korlátnak” megfelelő összege módosulna, az nem érinti a korábban már átutalt összege(ke)t. Érinti azonban az adóelőleg-felajánlás keretében átutalásra kerülő összeget az adózó bevallott adóelőlegének a kérelmére történő mérséklése. Ilyen esetben ugyanis az adóhatóság az arányosan csökkentett összeget utalja át, vagy – nullára történő mérséklés esetén – átutalást nem teljesít.

Felmerülhet olyan eset is, hogy – amennyiben az adózó egyidejűleg több adóelőlege vonatkozásában tesz rendelkező nyilatkozatot –, a kedvezményezett célhoz kapcsolódó igazolás nem áll az adóhatóság rendelkezésére. Ilyen esetben az igazolást csak a benyújtását követően esedékes átutalás(ok)nál lehet figyelembe venni.

Például, ha az adózó a 2.1. pont szerint 2015. január 20-án benyújtott nyilatkozatában 12 x 1.000 ezer forintról rendelkezett „A” előadó-művészeti szervezet javára, de a rendelkező nyilatkozat megtételéig még nem tudta megküldeni az igazolást, mert azt csak február végén kapta meg az NKA Igazgatóságától, akkor a március 20-áig az adóhatósághoz megküldött, 12.000 ezer forintról szóló igazolás alapján a 2015-ös adóév vonatkozásában először a márciusra tett felajánlás teljesíthető. Ez azt jelenti, hogy az „A” kedvezményezett szervezet részére az adóhatóság az év első két hónapjában nem utal felajánlást. Amennyiben az adózó ugyanezen „A” kedvezményezett javára rendelkezik (tekintve, hogy az igazolás névre szól) a 1501. számú és/vagy a 1529. számú bevallásában is, akkor az igazolás „fennmaradó” 2.000 ezer forint összegéig teljesíthető a „80 százalékos korlát” szerinti felajánlás is. Amennyiben azonban az adózó az „A” kedvezményezett javára nem tesz több felajánlást (és módosítással sem él), akkor a megküldött igazolás alapján az adóhatóság nem teljesít átutalást (a „fennmaradó” összeg elveszett).

4. Jóváírás az adózó adófolyószámláján

Az adózót a 2.1. és a 2.2. pont szerint felajánlott és az adóhatóság által átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg. A látvány-csapatsport támogatása esetén azonban az adózó nem jogosult jóváírásra – az adóhatóság által egyébként átutalt – kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint az „1 százalékos” összeg után (csak a kedvezményezetteknek átutalt 87,5 százalék 99 százaléka képezi a jóváírás alapját).

A jóváírás összege
– az adóelőleg-felajánlás (2.1. pont) és adóelőleg-kiegészítésre tekintettel átutalt felajánlás (2.2.1. pont) összegének 7,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka, valamint
– az éves adó terhére tett felajánlás (2.2.2. pont) átutalt összegének 2,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka.
(Jóváírásként mindkét esetben a kisebb összeg kerül figyelembevételre.)

A jóváírás napja az éves adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja, azaz első alkalommal 2016. július 1-je34. A jóváírásra akként kerül sor, hogy annak összegét az adóhatóság az adózó társasági adófolyószámláján külön csökkentő tételként kimutatja. Az adózó a jóváírás összegét – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint – egyéb bevételként számolja el, amellyel a társasági adóalap megállapítása során – a bevételként történő elszámolás adóévében – az adózás előtti eredményét csökkenti.
Amennyiben az adóhatóság határozata vagy az adózó önellenőrzése eredményeképpen a „80 százalékos korlát” módosulna, akkor az adóhatóság a jóváírás összegét megfelelően módosítja.

5. Eljárási szabályok az igazolásban szereplő összeget meghaladó felajánlások esetén

Amennyiben az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a kedvezményezett célra felajánlott összeg meghaladja az igazolásban szereplő összeget, akkor a különbözetet, de legfeljebb az igazolásban szereplő összeg 2 százalékát:
– filmalkotás támogatása esetén az MNF Zrt.-nek,
– előadó-művészeti szervezet, látvány-csapatsport támogatása esetén az EMMI-nek
átutalja.
Az adóhatóság az előzőek szerinti átutalását évente egy alkalommal, első ízben a 2015. december 31-ével záruló időszak vonatkozásában tett felajánlásokra tekintettel 2016. augusztus 31-éig teljesíti. Az ily módon átutalt összeget az adóhatóság határozata vagy az adózó önellenőrzése eredményeképpen a „80 százalékos korlát” megváltozása (csökkenése, növekedése) nem érinti.

6. Eljárási szabályok a 80 százalékos korlát átlépése esetén

Amennyiben az adóhatóság által az adóévre vonatkozóan a „80 százalékos korlátot” meghaladó mértékű átutalás történt („túlutalás”), akkor a 80 százalékot meghaladó részt a 2.1. és a 2.2. pont szerinti rendelkező nyilatkozat megtétele adóévét követő adóév(ek)re felajánlott összegnek kell tekinteni. Ilyenkor az adózó a következő adóév(ek)ben – az éves adóbevallásban megállapított 2015. adóévi fizetendő adó ismeretében, 2016. év második félévétől – a túlutalás teljes összegének figyelembevételét követően tehet újabb nyilatkozatot. Mindez azt is jelenti, hogy a túlutalásnak megfelelő összeg erejéig az adózó nem rendelkezhet, vagyis arról rendelkező nyilatkozatot „ismételten” nem tehet, de azt – túlfizetés címén – nem is igényelheti vissza, illetve nem vezettetheti át más adónemre sem. Az adóhatóság pedig a túlutalás összegét megfizetett adóelőlegként – a soron következő adóelőlegek összegében – veszi figyelembe.

Például: A 2.2.2. pontban bemutatott példa alapján – amikor is a 1529. számú bevallásban 15.000 ezer forint fizetendő adó szerepel és az ezen adóévre vonatkozó túlutalás összege 4.000 ezer forint (mivel év közben 16.000 ezer forintot ajánlott fel érvényesen) – az adózónak (22.000 – 15.000) 7.000 ezer forint társasági adó túlfizetése lenne. A felajánlásra tekintettel átutalt összeg és a fizetendő adó különbözete (16.000 – 15.000) 1.000 ezer forint nem igényelhető vissza és nem kérhető más adónemre történő átvezetése sem, míg 6.000 ezer forintot az adózó visszaigényelhet, vagy rendelkezhet annak más adónemre történő átvezetéséről. A példa szerinti adózó a 6.000 ezer forint általános forgalmi adónemre történő átvezetését kérte.

A 7.000 ezer forint túlfizetés összegéből a 6.000 ezer forint átvezetését követően fennmaradó 1.000 ezer forintot megfizetett adóelőlegként kell figyelembe venni, vagyis az adózó 2016. július hónapra (1.250 – 1.000) 250 ezer forintot, azt követően pedig a bevallott (1.250 egység) adóelőlegeket köteles megfizetni.
A túlutalásra tekintettel az adózó a 2016. júliustól 2017. júniusig terjedő időszakra bevallott 1.250 ezer forint/hó adóelőleg terhére egészen addig nem rendelkezhet, amíg a maximálisan felajánlható adóelőleg, azaz a havonkénti (1.250/2) 625 ezer forint meg nem haladja a túlutalás összegét (4.000 ezer forintot). Ennek megfelelően az adózó 2017. január hónapban tehet először felajánlást legfeljebb [(7 x 625) – 4.000] 375 ezer forintról.

7. Az adó-felajánlás és az adókedvezmény együttes alkalmazása

A szabályozás egyértelműen rögzíti, hogy ugyanazon adóév tekintetében a Tao. tv. 22. § (1) bekezdésben és a 22/C. § (2) bekezdésben meghatározott adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti felajánlással és a 24/B. § szerinti jóváírással. Ennek megfelelően tehát egy adott adóévre – első ízben a 2015. adóévre – vonatkozóan az adózó eldöntheti, hogy a filmalkotás, az előadó-művészeti szervezet, vagy a látvány-csapatsport (a felsoroltak bármelyikének) támogatása alapján (a bevallásában) adókedvezményt kíván érvényesíteni, vagy – az említett kedvezményezett célokra (azok bármelyikére) – jóváírásra jogosító felajánlást tesz. Az adózó mindkét jogcím együttes érvényesítésére akkor sem jogosult, ha a filmalkotás, az előadó-művészeti szervezet, vagy a látvány-csapatsport (a felsoroltak bármelyikének) támogatása címén adókedvezményre a korábban, a 2015. előtti év(ek)ben – a nyújtott támogatása ráfordításkénti elszámolásának az adóévében – szerzett jog alapján jogosult, s azzal élni is kíván.

Például: az adózó a 2014. adóévben egy kosárlabda egyesület támogatására átutalt 100 ezer forint után a 2014. adóév tekintetében – a 10/19 százalékkal számított adója alapján – csak 90 ezer forint adókedvezményt tudott igénybe venni. Amennyiben a 2015. adóévben él a kedvezményezett célra (például filmalkotás támogatására) történő adó-felajánlásssal, úgy a fennmaradó 10 ezer forint után a 2015. adóévben – a Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése alapján – adókedvezmény igénybevételére nem jogosult (nincs akadálya ugyanakkor annak, hogy az adózó abban az adóévben, amelyben felajánlást nem tesz vagy jóváírásban nem részesül, igénybe vegye az adókedvezmény fennmaradó összegét az adókedvezmény igénybevételére nyitva álló határidőre is figyelemmel).
Annak sincs akadálya, hogy az adózó ugyanazon adóévben – az említetteken kívüli – más jogcímen adókedvezményt érvényesítsen, és az annak figyelembevételével számított „80 százalékos korlátra” tekintettel felajánlást is tegyen.

Például, ha az adózó a 2015. adóévben beruházási hitel után fizetett kamat címén – a Tao. tv. 22/A.§ alapján – adókedvezményre jogosult, azt érvényesítheti, azaz 70 százalékig csökkentheti a 10/19 százalékkal számított adóját, függetlenül attól, hogy ugyanezen adóévben előadó-művészeti szervezet támogatására adó-felajánlást is tesz (az adókedvezménnyel csökkentett fizetendő adója 80 százalékáig).

Szintén megengedett az az eset is, hogy az adózó az adóév során a 2.1. és a 2.2. pont szerinti felajánlást tesz – jóváírásra jogosulttá válik – és emellett ugyanezen adóévben támogatást is nyújt a filmalkotás, vagy az előadó-művészeti szervezet, vagy a látvány-csapatsport céljára, azonban ez utóbbiak alapján adókedvezményt a támogatásának az átutalása adóévében nem érvényesít, azzal majd a későbbi adóévekben él (amelyekben ugyanakkor felajánlást már nem tehet).

 

Forrás: MLSZ.hu