Változik az építmény és a telek adó mértéke 2017-től

0
2126

Kismaros Község Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől módosította Kismaros Község Önkormányzatának telekadóról szóló 18/2009.(XII.10.) számú, illetve az építményadóról szóló 14/2006.(XI.16.) számú rendeletét. A Testület az építményadóról szóló rendeletbe új elemként emelte be a szociális kedvezményeket, melyek feltételei megegyeznek a kommunális adó esetében igénybe vehetőkkel. A kommunális adó változatlan marad 2017-ben.

TELEKADÓ

A telekadó mértéke 20.-Ft/m2/év-ről 25.-Ft/m2/év-re változik.

Adómentesség, adókedvezmény

*(1) Mentes az adó alól a Htv. 19. § a)- d) pontjaiban meghatározott telek.

(2) Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:

a/ a telek műszaki adottságai miatt, ha a telek beépíthetetlen

b/ magánszemély adóalany esetében a lakóteleknél az önkormányzati rendelet hatálybalépésétől, ill. a vételtől számított 4 éven belül (használatbavételi engedély megadásáig), családi házzal beépül, ellenkező esetben – pótlék nélküli – visszamenőleges adókivetés.

Visszamenőleges adófizetési kötelezettség terheli, ha a telekben tulajdonjog változás történik a fenti időn belül.

c/ épülettel. építménnyel beépített telek

d/ az Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemély adóalany esetében adómentességet biztosít az út, víz, villany gerinchálózat kiépítése és felújítása esetén a befizetett összeg, illetve a számlával igazolt összeg (ÁFA nélkül, amennyiben az visszaigényelhető) 50% – a erejéig a megvalósulást követő évben. Amennyiben az éves adó kevesebb, mint a befizetett, ill. a számlával igazolt összeg, úgy az, az azt követő négy naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető. Az adómentességre vagy kedvezményre való jogosultságot az érintett magánszemély /magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése/ köteles a polgármesteri hivatalnál bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni. A bejelentést tevő jogosultságának meglétét az esetlegesen fennálló más helyi adó kötelezettségekre is figyelemmel kell megvizsgálni. Saját munka értéke nem vehető figyelembe.

* a 19/2014.(XI.10.) Ö.R. módosítási; hatályos 2015.01.01-től

  1. módosította a 13/2015. (XI.30.) rendelet, hatályos 2016. I. 1-jétől
  2. módosította a 14/2015. (XII.10) rendelet, hatályos 2016. I. 1-jétől

e/ Infrastrukturális körülmények figyelembevételével 8.-Ft/m2/év adókedvezményben részesül az a magánszemély adóalany, akinek ingatlana közműnélküli.

Közműnélküli: Ha az ingatlan előtt nincs kiépített közmű (víz, villany) mely a rákötés lehetőségét biztosítja. Az ingatlan egyéb módon kiépített közművel sem rendelkezik.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az építményadó mértéke 700.-Ft/m2/év-ről 800.-Ft/m2/év-re változik.

Adómentesség, adókedvezmények

Az adókedvezmények igénylésének feltétele a legalább egy éve létező kismarosi bejelentett lakcím.

  • Adómentes a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.
  • Adómentes a telekadó rendelet hatálya alá tartozó telek.

Mentesül az adó fizetése alól az adózó kérelmére:

  • A 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67%- ban elvesztett, rendszeres szociális segélyezett.
  • Időskorúak járadékában részesülő személy.

Az adó 50%- át fizeti:

  • Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik,
  • A család saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú,vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel, maximum a gyermek 25 éves koráig.
  • Aki kiskorú gyermekét egyedül neveli, feltéve, a közös háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg.

Infrastrukturális körülmények figyelembevételével 170.-Ft/m2/év adókedvezményben részesül az az adóalany természetes személy, akinek az ingatlana közmű nélküli.

Közmű nélküli: Ha az ingatlan előtt nincs kiépített közmű (víz vagy villany), mely a rákötés lehetőségét biztosítja. Az ingatlan egyéb módon kiépített közművel sem rendelkezik (pl. szolgalmi jog).

Kismaros Község közigazgatási területén állandó bejelentéssel életvitelszerűen itt élő magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárműtárolók esetében 120.-Ft/m2/év adókedvezményben részesül az az adóalany, aki gépjárműve után is Kismaros községben adózik, feltéve, hogy a gépjármű is a magánszemély és nem vállalkozása tulajdonában van.

A tárgy évre vonatkozó adómentességre ill. adókedvezményre vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje tárgy év március hó 31. napja.