A bölcsődei ellátásról

0
1049

Kismaros Településfejlesztési Koncepciójának megalapozó vizsgálata keretében végzett demográfiai elemzés alapján megállapítható, hogy a község népessége folyamatosan nő, a növekedés 2000 és 2014 között 21 %, ami elsősorban a pozitív vándorlási különbözet következménye. A korösszetétel vizsgálata szerint a népesség fiatalodik, egyre nő a 0-14 éves korosztály aránya.

Az önkormányzat ellátási kötelezettségére is figyelemmel különös gondot kell fordítanunk az óvódás- és bölcsődéskorú gyermekekre. A Kis Morgó Óvoda megkezdett felújítása a tervek szerint folyik, annak sikeres befejezésével a megnövekedett igényeket a következő nevelési évben és reményeink szerint hosszabb távon is ki tudjuk szolgálni.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdése hatályos rendelkezése szerint bölcsődei ellátást az a települési önkormányzat köteles biztosítani, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él.

A Gyvt. 2017. január 1. napjától hatályos 94. § (3a) bekezdése szerint ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-ig kell eleget tennie a 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

Mindezek alapján tehát 2017. január 1. napjától  a jogi feltételek teljesülését követően a tízezernél kisebb állandó lakosságszámú települések önkormányzatai is kötelesek bölcsődei ellátást biztosítani, a kötelezettségnek 2018. december 31. napjáig kell eleget tenni.

A népesség-nyilvántartás adatai szerint Kismaros 3 év alatti lakosainak száma 111 fő, a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eddig 5 írásos igénylés érkezett be, alaposan feltehető, hogy 2017. január 1. napjától az ellátási kötelezettség beáll.

Az ellátás egyes módjainak, formáinak számbavétele, az egyes ellátási formák mellett, illetve ellen szóló tények, körülmények megalapozott vizsgálata csak az igények alapos felmérése után lehetséges, ezért kérem az érintett szülőket, hogy igénylésüket a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban írásban, illetve a jegyzo@kismaros.hu címre küldött elektronikus üzenetben 2016. szeptember 30. napjáig jelezzék annak érdekében, hogy a képviselő-testület az ellátás módjának meghatározásáról megalapozott döntést hozhasson.

 

Kismaros, 2016. szeptember 6.

Neubauer Rudolf

polgármester