Álláspályázat – Kismarosi Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményvezető

0
1258

Intézményi iktatószám: KIM/5884/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Munkaviszony keretében

Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, kötetlen, teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: 2023.07.07.-2028.07.06.

Munkavégzés helye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott ellátja az intézmény alapító okirat szerinti közművelődési, könyvtárosi – feladatait; feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, magas színvonalú szakmai munkájának irányítása, összehangolása, ellenőrzése, értékelése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az előírt pénzügyi-gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. A nemzeti kultúra, hagyományok ápolása, kulturális értékek közvetítése. Helyi szintű rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése.

Munkabér és juttatások: a munkabér megállapítására a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján a munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Betöltendő állás jogviszonya: Munkaviszony (MT)

Pályázati feltételek:

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30) EMMI rendelet alapján: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés

A 39/2020.(X.30) EMMI rendelet alapján az elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet

Az állás betöltésének feltétele 3 hónap próbaidő letöltése

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), egyéb végzettség, felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

– adatkezelési nyilatkozat

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

– szakmai program

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

– vezetői program (fejlesztési elképzelés)

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

– a államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja.

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Mt. 211.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

– az 5 év szakmai tapasztalat meglétét igazoló dokumentumok másolata

– a legalább 2 év vezetői tapasztalat meglétét igazoló dokumentumok másolata

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő – okmánnyal igazolt – nyelvtudás (idegennyelv megnevezése):

– angol, B1 (alapfok), Komplex vizsga (C)

– német, B1 (alapfok), Komplex vizsga (C)

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

– Levelező (pl. Outlook) – Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

– Kreativitás, innováció (vezetői)

– Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

– Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)

– Munkatársak motiválása (vezetői)

– Terhelhetőség (egyéb)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton: a pályázatnak Kismaros Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Kossuth L. út 22.)
  • elektronikus úton: Schottner Norbert jegyző részére a jegyzo@kismaros.hu címre megküldve
  • személyesen: Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán történő benyújtással

Kérjük a borítékon (e-mailben a tárgy rovatban) feltüntetni: intézményvezetői pályázat, iktatószám: KIM/5884/2023.

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információk Schottner Norbert jegyzőtől igényelhetőek a jegyzo@kismaros.hu e-mail címen valamint a +36 80/627-727 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázókat egy eseti bizottság hallgatja meg és tesz javaslatot a megbízásra vonatkozóan a Képviselő-testület részére. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30.

A pályázati kiírás közzétételének helye: Kismaros Község Önkormányzatának honlapja www.kismaros.hu és hirdetőtáblája.

A pályázati kiírás közzétételének időpontja: 2023. 04. 20.