A koronavírus járvány miatt változások léptek életbe az óvodai beíratással kapcsolatban.

A kötelező óvodai nevelés bevezetése miatt az óvodáskorúvá cseperedett kismarosi gyerekek szülei írásos határozatot kapnak arról, hogy szeptembertől legalább napi négy órában a Kis Morgó Óvodában foglalkozáson vesz részt. Az értesítés április 21 után érkezik. A kismarosi lakcímű gyerekek felvétele tehát automatikus.

Azok a szülők, akik nem a kötelező felvételt biztosító intézménybe íratnák a gyereket április 2. és 21. között jelezhetik ezt telefonon, e-mailben és csak a legszükségesebb esetben személyesen a kiválasztott óvodában. Fontos, hogy kérelmükben megjelöljék a kötelező felvételt biztosító intézmény nevét és címét! A felvételről az intézményvezető dönt április 30-ig.

A Kismarosi Kis Morgó Óvoda telefonos elérhetősége: + 36 20 439 1445 és e-mail címe: kismorgoovoda@gmail.com.

A jelentkezéshez a szülő és a gyerek személyi igazolvány és lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, illetve ha nem magyar állampolgár, akkor az itt tartózkodás jogcímét igazoló okirat szükséges. Kivételes esetekben a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentumra (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat). is szükség lehet.

Sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai szakértői bizottság véleménye alapján történik. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekeket tudjuk felvenni, akik integrált nevelésben részesíthetők.
Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

A hirdetmény teljes szövege:

Hirdetmény a Kismarosi Kis Morgó Óvodában a 2020./2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) Emmi rendelet továbbá a 7/2020. (III.25.) Emmi rendelet alapján az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi hirdetményt tesszük közzé:

1. Az óvodai beíratás kötelező felvételt biztosító gyermekek számára az óvoda kötelezően teszi meg, melyről a szülők 2020. április 21. után írásos határozatot kapnak az óvoda intézményvezetőjétől. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Kismaros község közigazgatási területe.

2. Azon szülők, akik a gyermeküket nem a kötelező felvételt biztosító intézménybe szeretnék íratni, kérelmüket telefonon, e-mailben és legszükségesebb esetben személyesen tehetik meg a kiválasztott óvodában. FONTOS, hogy kérelmükben megjelöljék a kötelező felvételt biztosító intézmény nevét és címét! Ezen beíratási kérelmüket a szülők 2020. április 02. és 17. között tehetik meg a kiválasztott intézmény felé. Az intézmény vezetője 2020. április 30-ig dönt a kérelmükről.

A Kismarosi Kis Morgó Óvoda telefonos elérhetősége: + 36 20 439 1445
A Kismarosi Kis Morgó Óvoda e-mail címe: kismorgoovoda@gmail.com

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:
• a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3)),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),
• a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.).

Sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai szakértői bizottság véleménye alapján történik. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekeket tudjuk felvenni, akik integrált nevelésben részesíthetők.

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai kötelezettség alól a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja (Nkt. 8. § (2)).

Döntés a felvételről:
A felvételi, átvételi kérelemről az óvoda vezetője dönt, döntéséről írásban értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli.

Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában
közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)). Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (Rendelet 20. § (9)).

Jogorvoslat:
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § – 38. §). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

Szabálysértés elkövetése:
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.