Tudnivalók az óvodai beiratkozásról – a Kismarosi Kis Morgó Óvoda tájékoztatója

0
873
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ÓVODAI  BEIRATKOZÁS

Intézmény neve: Kis Morgó Óvoda

Intézmény címe: Kismaros, Liget utca 35.

Telefon: 27/639-150, 06-20-552-1845

 

Beiratkozás időpontja: 2016. április 19-20. 9.00-15.00-ig

Várjuk azokat a Szülőket, akiknek gyermeke 2017. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

 

Szükséges iratok:

A gyermek

-anyakönyvi kivonata

-TAJ kártyája

-oltási lapja

-nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

 

A szülő és a gyermek

-lakcímkártyája és

-személyi azonosítója

-jelentkezési lap a helyszínen kitölthető

 

Tudnivalók az óvodai beiratkozásról

Óvodakötelezettség

A 2011. évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény alapján:

 1. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.

(4) A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

(5) A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

A miniszteri rendelet 20. §  (2) bekezdése az óvodaköteles korú gyermek esetében külön is szabályozza a szülő beíratási kötelezettségét. E szerint a szülő köteles beíratni gyermekét az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. Amely szülő a beíratást elmulasztja, a szabálysértési törvény 247. § alapján szabálysértést követ el, mely 50.000 forint pénzbírságot is vonhat maga után.

A jelentkezés során a szülőnek írásban, az óvodától kapott jelentkezési lap kitöltésével kell jeleznie jelentkezési szándékát. A jelentkezéshez a fent felsoroltakon kívül szükséges:

­ Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozat.
­ A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges.

Német nemzetiségi nevelés

Óvodás csoportjainkban a törvényi előírásnak megfelelően egy magyar óvodapedagógus valamint egy német nemzetiségi végzettségű foglalkozik a gyerekekkel.

Célunk a nemzetiségi nyelv ápolása, a gyermekek nyelvkészségének fejlesztése, a nyelvelsajátítás örömének, a nyelv iránti szeretetnek felkeltése.

Ápoljuk a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat, segítjük a gyermekekben a kisebbségi identitástudat, a hagyományok iránti fogékonyság kialakulását.

Az óvodai felvétel kérésekor a szülőnek joga és lehetősége a német nemzetiségi nevelésben való részvételt kérni gyermeke számára 17/2013. EMMI rendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozati lapon.
Az okiratok bemutatásával, valamint a jelentkezési lap leadásával történik meg az óvodai jelentkezés. A jelentkezés azonban nem jelent automatikus óvodai felvételt. Az óvodai jelentkezés idejét követő napokban az óvodavezetés több szempont mérlegelése alapján dönt a felvett gyermekekről. Az óvodai felvétel elsődleges szempontja a gyermek lakhelye, illetve szüleinek munkahelye. Elsősorban azok a gyermekek nyernek felvételt egy adott óvodába, akik az adott óvoda körzetébe laknak, illetve akiknek szülei az adott óvoda körzetében dolgoznak.

A felvételt nyert gyermekekről az óvoda május 20-ig az érintett szülőket határozat formájában értesíti.

Az óvodai felvételre jelentkező gyermekek létszámát a legtöbb óvoda nem képes kielégíteni a meghatározott óvodai keretlétszám végett. Ebben az esetben az óvodavezető bizottságot szervez (Kt. 65. § (2)), amely bizottság dönt a jelentkező gyermekek felvételéről. A felvételre nem került gyermekek várólistára kerülnek, akiknek az esetlegesen megüresedő helyekre van esélyük bekerülni.

Jelentkezés évközben

Költözés vagy egyéb családi okok miatt előfordulhat, hogy a szülő évközben kérelmezi a gyermek óvodai felvételét. Erre természetesen lehetősége van, a felvételről azonban ekkor is az óvodavezetés dönt a rendelkezésre álló óvodai férőhely függvényében.

Jogorvoslat elutasított óvodai felvétel esetén

A gyermek óvodai felvételét elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Kt. 83. § (2). Ez a kérelem a jelentkezés irataival együtt 8 napon belül továbbküldésre kerül az illetékes önkormányzat jegyzője számára, aki az ügyben dönteni fog.

Felmentés az óvodakötelezettség alól

A Nkt 2011. CXC. 8. § (2) bekezdés lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető véleménye alapján. Ez logikusan azt jelenti, hogy a felmentés kérvényezésére az óvodába való jelentkezés után kerülhet sor.

A 8.§ (1) bekezdés alapján arra is lehetőség van, hogy a harmadik életév betöltése előtt kezdjen valaki óvodába járni. Ennek feltétele, hogy az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett felvétele után még rendelkezzen szabad férőhellyel, illetve hogy a gyermek fél éven belül betöltse harmadik életévét.

 

Az első időben szükséges felszerelések:

óvodai ruházat:

 • Az óvoda emblémájával ellátott póló.
 • Szükség lesz egy benti ruhára, ami legyen kényelmes, lehessen benne jól játszani!
 • A benti cipőnek a legalkalmasabb a lábat jól tartó szandál. A papucs, mamusz balesetveszélyes!
 • Gondoskodni kell váltóruháról is, ami tartalmazzon: bugyit, zoknit, nadrágot/szoknyát és pólót.
 • Kinti-udvari ruhának, cipőnek olyat ajánlott bekészíteni, ami nem okoz gondot, ha poros, sáros lesz, motorozásnál elkopik.
 • Minden óvodai ruhába és cipőbe célszerű belerajzolni a gyermek jelét, hogy a közös öltözködés során ne kallódjanak el. Praktikus a textilfilc.
 • Gumicsizma.

alváshoz:

 • Gyermekágynemű. Az alvós állatról se feledkezzünk meg, ha a gyermek azt igényli.

tornafelszerelés:

 • Kis csoportban nem csúszós cipő.
 • Középső csoporttól tornafelszerelés, ami tartalmaz: váltó póló, tornanadrág, (lányoknak esetleg tornadressz) és tornacipő